Privacy Statement Blauwhoed

 

Dit is het privacy statement van Blauwhoed Facilitair Bedrijf B.V. en alle vennootschap-pen waarmee zij organisatorisch in een groep (in de zin van art. 2:24b BW) is verbonden (hierna: ‘Blauwhoed’ of ‘wij’). In dit statement wordt beschreven hoe Blauwhoed als verwerkingsverantwoordelijke met persoonsgegevens (dit zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon) omgaat, wat mede afhangt van de relatie die u met Blauwhoed heeft zoals hierna zal blijken. In alle gevallen geldt echter dat wij met de grootste zorgvuldigheid persoonsgegevens zullen behandelen en deze zullen beveiligen in overeenstemming met de wettelijke eisen die hieraan gesteld worden, waaronder de eisen die volgen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit privacy statement kan van tijd tot tijd worden gewijzigd.

 

Voor vragen of opmerkingen over dit statement of over uw persoonsgegevens kunt u telefonisch contact opnemen met Blauwhoed op het nummer: 010-4535311 of een e-mail sturen naar persoonsgegevens@blauwhoed.nl.

 

Hoe wij de beschikking krijgen over persoonsgegevens, hoe wij daar vervolgens mee omgaan, op welke wijze wij deze verwerken en welke rechten u hierbij zelf ook heeft als relatie van Blauwhoed, leest u hieronder.

 

1. Op welke momenten verzamelt Blauwhoed persoonsgegevens?

Wij zijn onder andere in de mogelijkheid om persoonsgegevens te verzamelen wanneer:

 

 • U een van de websites van Blauwhoed bezoekt;
 • U telefonisch, per e-mail of anderszins contact zoekt met Blauwhoed om wat voor reden dan ook;
 • U zich inschrijft voor een van onze nieuwsbrieven;
 • U uw gegevens zelf invult of achterlaat op onze website dan wel op de website van een van de woningbouwprojecten van Blauwhoed (waar het in dit privacy statement gaat om ‘woningbouwproject(en) van Blauwhoed’, zijn daar steeds ook samenwerkingen waarin Blauwhoed participeert onder begrepen);
 • U zich besluit in te schrijven als Belangstellende of Geïnteresseerde in een van de woningbouwprojecten van Blauwhoed;
 • U uw gegevens invult of achterlaat alsmede aanwezig bent bij een van de door Blauwhoed georganiseerde evenementen en/of bij het bezoek van een evenement waaraan Blauwhoed ook deelneemt (hierna: ‘Blauwhoed Evenementen’);
 • U uw gegevens invult of achterlaat op het bij een woningbouwproject van Blauwhoed betrokken makelaarskantoor;
 • U zich op andere wijze aanmeldt als Belangstellende of Geïnteresseerde in een van de woningbouwprojecten van Blauwhoed;
 • U met Blauwhoed een koopovereenkomst aangaat, voor de aankoop van de door u gewenste woning;
 • U of de organisatie waar u werkzaam bent een zakelijke relatie heeft of aangaat met Blauwhoed;
 • Blauwhoed via derden gegevens opvraagt, bijvoorbeeld ten behoeve van een door Blauwhoed uitgevoerd marktonderzoek of kadastraal onderzoek;
 • U een van de Social Media kanalen, waarop Blauwhoed actief is, besluit te volgen en/of interactie daarop heeft;
 • U solliciteert voor een functie bij Blauwhoed;
 • U in dienst treedt bij Blauwhoed als werknemer;
 • U uw diensten aanbiedt aan Blauwhoed;
 • U Blauwhoed benadert of een tip geeft voor een potentiële (her)ontwikkellocatie;
 • U het terrein waar de kantoren van Blauwhoed gevestigd zijn, betreedt;

2. Met welk doel verzamelt en verwerkt Blauwhoed persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor de navolgende doeleinden en op basis van de volgende daarbij behorende (wettelijke) grondslagen:

 

 • Om in te spelen op de wensen van (toekomstige) klanten en/of geïnteresseerden met betrekking tot wonen, uitsluitend wanneer zij zelf toestemming hiervoor hebben verleend;
 • Om op verzoek van (toekomstige) klanten en/of geïnteresseerden informatie over projecten, woningen en aan wonen gerelateerde onderwerpen te verstrekken o.a. via nieuwsbrieven, uitsluitend wanneer zij zelf toestemming hiervoor hebben verleend;
 • Om met haar klanten een koopovereenkomst te sluiten (op basis van gescheiden koop en aanneming), uitsluitend ten behoeve van het sluiten en uitvoeren van die overeenkomst;
 • Om de rechten en plichten, waaronder leveringen, diensten en facturaties/ betalingen voortvloeiend uit een met Blauwhoed gesloten overeenkomst te organiseren, te sturen, te controleren en uit te oefenen, uitsluitend ter uitvoering van die overeenkomst;
 • In het kader van de verkoop van woningen uit de woningbouwprojecten van Blauwhoed, in welk kader Blauwhoed tevens persoonsgegevens kan delen met verwerkers zoals o.a. systeembeheerders, softwareleveranciersmakelaars en dergelijke., uitsluitend wanneer u uw toestemming hiervoor heeft verleend en/of ten behoeve van het sluiten van een overeenkomst met u of ter uitvoering van de met u gesloten overeenkomst;
 • Om trendanalyses en marktonderzoeken uit te voeren, uitsluitend na uw toestemming indien het om direct van u verkregen gegevens gaat. Wanneer het hierbij om gegevens gaat die Blauwhoed via derden (indirect) heeft verkregen, zal Blauwhoed daar met dezelfde zorgvuldigheid mee omgaan als dat zij dat doet met persoonsgegevens die zij direct verkrijgt;
 • Om enquêtes bij klanten af te nemen om te toetsen of de gerealiseerde leveringen en diensten voldoen aan de eisen van haar klanten en de eisen die Blauwhoed zichzelf hierbij oplegt, uitsluitend wanneer de klanten zelf toestemming hiervoor hebben verleend;
 • Om klantprofielen te kunnen opstellen met het doel om haar klanten nog beter en gerichter van dienst te kunnen zijn, uitsluitend wanneer de klanten zelf toestemming hiervoor hebben verleend;
 • Om vragen te beantwoorden, of om met opmerkingen of eventuele andere redenen waarom met Blauwhoed contact is gezocht aan de slag te kunnen gaan, uitsluitend om vervolgens op passende wijze te kunnen reageren en/of om de gewenste actie te kunnen ondernemen;
 • Om foto’s en/of videobeelden van de aanwezigen te maken tijdens Blauwhoed Evenementen voor verdere acquisitiedoeleinden. Blauwhoed zal dit steeds ook bij ieder Blauwhoed Evenement communiceren. Indien u hier niet van gediend bent, kunt u dat direct tijdens het betreffende evenement maar ook nadien aangeven bij Blauwhoed en zal Blauwhoed aan dit verzoek gehoor geven;
 • Om foto’s en/of videobeelden te maken van referentieprojecten, waar mogelijk ook passanten op kunnen staan. Indien dat het geval is, zal dit zo ter plaatse gecommuniceerd worden en kan de betreffende passant ter plaatsen of nadien het bij Blauwhoed aangeven indien deze hier niet van gediend is, waarna Blauwhoed aan dit verzoek gehoor zal geven.
 • Om de rechten en plichten van werknemers op grond van een arbeidsrechtelijke relatie met Blauwhoed na te kunnen komen dan wel hieraan te kunnen voldoen, uitsluitend ter sluiting en/of uitvoering van de arbeidsovereenkomst en/of op basis van wettelijke verplichtingen;
 • Om foto’s en/of videobeelden van het Blauwhoed-team te kunnen presenteren en een gezicht te kunnen geven op haar website(s) en/of haar Social Media kanalen, ten behoeve van Blauwhoed Evenementen en/of voor andere (commerciële) doeleinden. Dit is voor iedere medewerker van Blauwhoed op vrijwillige basis;
 • Om een zakelijke relatie met Blauwhoed te kunnen aangaan, uit te voeren, na te komen, te onderhouden en/of uit te breiden, uitsluitend ter uitvoering van een overeenkomst, ter voorkoming van imagoschade voor Blauwhoed, op basis van een factuurrelatie en/of op basis van wettelijke verplichtingen;
 • Om de kantoorgebouwen van Blauwhoed te kunnen beveiligen en ter voorkoming dat onbevoegden (het terrein rondom) de kantoren van Blauwhoed betreden, uitsluitend ter bewaking en beveiliging van haar kantoren en ter controle van het aantal mensen dat zich in het gebouw bevinden bij calamiteiten;

3. Welke persoonsgegevens verzamelt Blauwhoed?

Wij kunnen persoonsgegevens verzamelen vanuit de verschillende vormen van relaties die wij onderhouden met ‘de markt’. Afhankelijk van de relatie die u heeft met Blauwhoed, kunnen wij ook andere vormen van persoonsgegevens verzamelen. U bent er hierbij zelf verantwoordelijk voor dat Blauwhoed over de juiste en relevante gegevens beschikt.
Relaties van Blauwhoed kunnen als volgt worden onderverdeeld: Consumenten (nader onder te verdelen in websitebezoeker, contactzoekende, nieuwsbrieflezer, belangstellende, geïnteresseerde (inschrijver), koper en bezoeker van een Blauwhoed Evenement); Zakelijke Relaties; en (Potentiële) Werknemers (nader onder te verdelen in: werknemer en sollicitant). Hieronder leest u wat wij per type relatie kunnen vragen voor wat betreft persoonsgegevens.

 

Consumenten:

De dienstverlening van Blauwhoed is hoofdzakelijk gericht op consumenten, waarbij een onderscheidt gemaakt dient te worden in type consumenten. Per ‘type’ consument kan Blauwhoed de volgende persoonsgegevens verzamelen:

 

Websitebezoeker:

Indien u een (van de) website(s) van Blauwhoed bezoekt, kunnen wij Cookies verzamelen. Dit doen wij echter uitsluitend nadat u uw toestemming bij het bezoek aan de website heeft verleend. Daarnaast wordt uw IP-adres geregistreerd op de server van Blauwhoed, dit is om beveiliging technische redenen.

 

Contactzoekende:

Indien u telefonisch, per e-mail of eventueel anderszins contact opneemt met Blauwhoed, zal Blauwhoed alleen persoonsgegevens verwerken voor zover dat voor het doel van uw contact benodigd is. Blauwhoed zal hierbij ook enkel de voor het doel van uw contact benodigde persoonsgegevens van u vragen.

 

Nieuwsbrieflezer:

Indien u graag op de hoogte wordt gehouden van de laatste ontwikkelingen omtrent een (of meerdere) woningbouwproject(en) van Blauwhoed, kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief. Hierbij laat u vrijblijvend de navolgende persoonsgegevens achter en zal Blauwhoed tevens om uw toestemming vragen om u via deze weg op de hoogte te mogen houden:

– voor- en achternaam;

– e-mailadres;

 

Belangstellende:

Als u vergaande belangstelling in een woning uit een (van de) woningbouwproject(en) van Blauwhoed heeft, kunt u besluiten dit kenbaar te maken. In dat geval wordt u gevraagd om de navolgende persoonsgegevens achter te laten en daarbij uw toestemming aan Blauwhoed te verlenen om deze gegevens voor dit doel te mogen verwerken:

– n.a.w.-gegevens

– project(en) en type woning(en) waarin u in geïnteresseerd bent;

– telefoonnummer;

 

Geïnteresseerde (inschrijver):

U bent geïnteresseerde (inschrijver), zodra u besluit zich in te schrijven voor de aankoop van een woning uit een woningbouwproject van Blauwhoed. Hierbij wordt u gevraagd om de navolgende persoonsgegevens aan te leveren en daarbij uw toestemming aan Blauwhoed te verlenen om deze gegevens voor dit doel te mogen verwerken:

– n.a.w.-gegevens;

– geboortedatum en -plaats;

– geslacht; – telefoonnummer;

– e-mailadres;

– Indien u de betreffende woning samen met een partner wenst te kopen, ook de hiervoor genoemde gegevens van de betreffende partner;

– huidige woonsituatie:

   • indien koopwoning: de (verwachte) verkoopwaarde van de woning, het resterende hypotheekbedrag en de status van (de verkoop van) de huidige woning;
   • indien huurwoning: de maandelijks te betalen huursom;

– het type woningen en prijscategorie van het betreffende project waarin u geïnteresseerd bent, inclusief voorkeur;

– bruto jaarinkomen (en indien van toepassing dat van de partner);

– of er eventueel eigen middelen worden ingebracht bij het financieren van de woning;

 

Koper:

Als u een koopovereenkomst met Blauwhoed aangaat om een woning te kopen, bent u een koper en dient u de navolgende persoonsgegevens aan Blauwhoed te verstrekken. Het (voornemen tot) het sluiten van de koopovereenkomst is vervolgens de grondslag op basis waarvan Blauwhoed deze gegevens mag verwerken:

– n.a.w.-gegevens;

– geboortedatum en -plaats;

– geslacht;

– telefoonnummer;

– e-mailadres;

– legitimatiebewijs;

– indien van toepassing ook de hiervoor genoemde gegevens van de partner;

– burgerlijke staat;

– de maximale financiële verplichtingen, die u bij de financiering van de woning wenst aan te gaan;

– of er het voornemen is om bij de financiering van de woning gebruik te maken van NHG (indien van toepassing);

 

Deelnemer Blauwhoed Evenementen:

Indien u deelneemt aan een Blauwhoed Evenement (omdat u bijvoorbeeld nieuwsgierig bent, omwonende bent, een beurs bezoekt waar wij ook aanwezig zijn of Belangstellen-de, Geïnteresseerde of Koper van (een woning uit) een woningbouwproject van Blauwhoed bent), zullen wij toestemming vragen om de navolgende persoonsgegevens van u te kunnen verzamelen:

– n.a.w.-gegevens;

– geslacht;

– telefoonnummer;

– e-mailadres;

– foto- en/of videomateriaal;

(Zakelijke) Relaties:

Wij kunnen persoonsgegevens verwerken van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen of organisaties waarmee wij zaken doen of waarmee wij samenwerken, zoals medewerkers van zakelijke relaties van Blauwhoed of van overheidslichamen. Wij zullen persoonsgegevens die wij in dit kader verkregen hebben ook uitsluitend verwerken om uitvoering te geven aan de wijze waarop u een zakelijke relatie heeft met Blauwhoed en niet voor enig andere doeleinden.

(Potentiële) Werknemers:

Sollicitant

Indien u aan Blauwhoed vrijwillig uw CV verstrekt omdat u werkzoekende bent en een sollicitatie doet, of daadwerkelijk wordt uitgenodigd door Blauwhoed voor een sollicitatiegesprek, waarbij Blauwhoed vraagt om uw relevante gegevens aan te leveren ten behoeve van de sollicitatieprocedure, zal Blauwhoed de door u aangeleverde persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen. Blauwhoed zal deze persoonsgegevens ook alleen verwerken in het kader van het doel waarvoor u deze verstrekt heeft, namelijk het doen van een sollicitatie en/of ten behoeve van de door Blauwhoed gehanteerde sollicitatieprocedure.

 

Werknemer

Een werknemer van Blauwhoed dient op basis van zijn arbeidsrechtelijke relatie met Blauwhoed persoonsgegevens aan te leveren. Blauwhoed is zich ervan bewust dat hierbij ook een aantal privacygevoelige persoonsgegevens aan haar worden verstrekt en streeft daarom naar het hoogste beveiligings- en vertrouwelijkheidsniveau voor het beschermen van deze persoonsgegevens. Daarnaast kan Blauwhoed ook foto- en videobeelden van haar werknemers maken, zowel bij indiensttreding, als bij Blauwhoed Evenementen en/of t.b.v. promotie-/nieuwsberichten van Blauwhoed, dit is echter te allen tijde op vrijwillige basis.

 

4. Met wie kan Blauwhoed persoonsgegevens delen en/of aan wie kan Blauwhoed toegang verlenen tot persoonsgegevens?

Blauwhoed kan persoonsgegevens aan derden (verwerkers en medeverwerkingsverantwoordelijken) verstrekken en/of aan derden toegang verlenen tot persoonsgegevens. Verstrekking en/of toegang verlening door Blauwhoed geschiedt enkel op basis van daarvoor verleende toestemming, een gerechtvaardigd belang, een wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van een overeenkomst in overeenstemming met de doelen als genoemd onder artikel 2.
Verwerkers krijgen enkel de voor het doel noodzakelijke persoonsgegevens van Blauwhoed tot hun beschikking en niet eerder dan nadat zij een overeenkomst met Blauwhoed zijn aangegaan, waarin zij zich verplichten om zorgvuldig vertrouwelijk met de persoonsgegevens om te gaan en de geldende wet- en regelgeving dienaangaande na te leven. Zij dienen daarmee op dezelfde manier met persoonsgegevens om te gaan als Blauwhoed dat doet.

 

Bij verwerkers van persoonsgegevens aan wie Blauwhoed persoonsgegevens kan doorgeven of die via Blauwhoed toegang hebben tot persoonsgegevens, kan gedacht worden aan makelaars, accountant, systeembeheerders, ingehuurde krachten en eventuele andere partijen die namens Blauwhoed diensten verlenen of opdrachten uitvoeren en daarvoor persoonsgegevens dienen te verwerken. Ook verstrekt Blauwhoed persoonsgegevens aan derden in gevallen waarin Blauwhoed daartoe wettelijk verplicht is, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

 

Bij (mede)verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens waarmee Blauwhoed persoonsgegevens kan delen, kan gedacht worden aan de Aannemer waarmee u een aannemingsovereenkomst ter realisatie van de door u bij Blauwhoed gekochte woning zal sluiten, alsmede ter uitvoering van de koopovereenkomst met de bij het betreffende project betrokken notaris. Deze aannemer en notaris zijn dan zelf ook verwerkings-verantwoordelijke voor de persoonsgegevens en dienen daardoor eveneens met dezelfde zorgvuldigheid met persoonsgegevens om te gaan.

5. Hoe lang bewaart Blauwhoed persoonsgegevens?

Blauwhoed zal de tot haar beschikking gekomen persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen, waarvoor Blauwhoed de betreffende gegevens heeft verzameld, te realiseren. Deze doelen zijn afhankelijk van de relatie die Blauwhoed met u heeft als onder 3. bedoeld. Op aanvraag kunt u inzien welke termijn (indien dat voor dat doel bepaalbaar is) Blauwhoed aan het bewaren van uw persoonsgegevens heeft gekoppeld.

6. De mogelijkheden die Blauwhoed geeft om persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen

Conform artikel 15 van de AVG heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te  corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar persoonsgegevens@blauwhoed.nl. Bij een dergelijk verzoek zal Blauwhoed ter verificatie en ter vaststelling van dat uw identiteit overeenkomt met de persoonsgegevens waarop uw verzoek betrekking heeft om een kopie van uw legitimatiebewijs vragen. Ook met dit legitimatiebewijs zal Blauwhoed uiteraard vertrouwelijk omgaan. Gelieve om voor dergelijke verzoek en eventuele persoonsgegevens waarop uw verzoek betrekking heeft te allen tijde via het hiervoor reeds genoemde e-mailadres (persoonsgegevens@blauwhoed.nl) te gebruiken, zodat Blauwhoed ook de vertrouwelijkheid van de via deze weg door u verstrekte persoonsgegevens kan waarborgen. Direct na afhandeling van uw verzoek zal Blauwhoed het volledige verzoek inclusief alle verstrekte persoonsgegevens verwijderen.

7. Hoe beveiligt Blauwhoed persoonsgegevens?

Blauwhoed neemt de bescherming van persoonsgegevens, gelet ook op haar consumentgerichte diensten, waarbij zij ook enkele privacygevoelige persoonsgegevens kan verkrijgen, zeer serieus. Daarom streeft Blauwhoed een zo hoog mogelijk beveiligingsniveau na en neemt passende en adequate maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan, alsmede om iedere vorm van een datalek te voorkomen. Als u de indruk heeft dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen van misbruik zijn, neem dan direct contact met ons op.

8. Verwerkt Blauwhoed persoonsgegevens buiten Nederland?

Blauwhoed verwerkt de door haar verkregen persoonsgegevens in beginsel alleen in Nederland. Daarnaast is het mogelijk dat Blauwhoed persoonsgegevens deelt met verwerkers die niet in Nederland en ook niet in de Europese Unie gevestigd zijn. Blauwhoed zal deze verwerkers zoveel als mogelijk opdragen om met de dezelfde zorgvuldigheid persoonsgegevens te behandelen en te beveiligen als zij dat zelf doet.

9. Vragen, opmerkingen of klachten

Blauwhoed vindt het belangrijk dat haar (potentiële)klanten, relaties en werknemers vertrouwen hebben bij het verstrekken van persoonsgegevens aan Blauwhoed. Indien u daarom vragen, opmerking of klachten heeft met betrekking tot hoe Blauwhoed met persoonsgegevens omgaat, verneemt Blauwhoed dit graag op het volgende e-mailadres: persoonsgegevens@blauwhoed.nl.